Мисия на Фондацията

Да изградим моста между историческото ни наследство, културата на съвременното ни общество и устойчивото бъдеще на поколенията след нас чрез:

Цели на Фондацията

Популяризиране

съхраняване и социализация на българското материално и нематериално културно-историческо, архитектурно и художествено наследство.

Развитие

на културни, художествени и научни инициативи, включващи иновативни подходи на национално и международно ниво за изследване и опознаване на миналото и заличеното наследство, съхраняване на обекти в риск, взаимно опознаване на различните култури и изграждане на духовни мостове между общностите.

Допринасяне

за развитието на устойчив туризъм на базата на културните, историческите и природни богатства на регионите.

Опазване

на природното богатство на страната.

Повишаване

на професионалния капацитет в изброените области и осигуряване на перспективи за развитие на човешките ресурси, в това число подпомагане на млади таланти.

Икономическо

духовно и социално развитие на общностите на база на културни, исторически и природните ресурси, които притежават, и създаване на успешни модели за бъдещо развитие, включително по пътя на международното партньорство..

Повишаване

на знанието на обществото и иницииране на обществени дебати за важността от запазване и обогатяване на културните и духовни устои и преодоляване на негативните тенденции от заличаването на слоеве от националната памет.

Реставрация

на архитектурно-исторически обекти.